โรงเรียนดี โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสงเปลือย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
นำความรู้ควบคู่เทคโนโลยี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และมุ่งสู่ความเป็นอาเซียน

พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามรถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และรักการออกกำลังกาย
ข่าวสารของโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร่วมสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน
ด้วยคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านสงเปลือย นำโดย ส.อ.หญิง น้ำฝน แก้วเวียน และคณะ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ร่วมสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน โดยมีการจัดตั้งกองผ้าป่าขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่โรงเรียนบ้านสงเปลือย และ ทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ทางโรงเรียนบ้านสงเปลือยจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์   25 ธ.ค. 2016    107
>> อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ขอเชิญ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญ และเป็นเจ้าภาพบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนในการก่อสร้างป้ายโรงเรียนในวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ตามกำลังศรัทธาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอันมีพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลประธานพรได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธินึกถึงสิ่งใดเป็นกุศลขอให้สำเร็จความความปรารถทุกประการ ด้วยเทอญ
ข่าวกิจกรรม   04 เม.ย. 2016    512
>> อ่านทั้งหมด
หน่วยงานราชการ
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ

133 หมู่ 8 บ้างสงเปลือย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
056 - 7601 - 58
056 - 7601 - 58